Công văn số 3918 của Bộ Y tế về việc tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 3918 của Bộ Y tế về việc tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân