Công văn số 435/STNMT-TNĐ ngày 29/4/2016 về viềc Xác định nhu cầu sử dụng đất, triển khai việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 

Xem nội dung công văn tại đây: CV 435.pdf