Công văn số 4569 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công dân tỉnh Bắc Kạn hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4569 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công dân tỉnh Bắc Kạn hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 21/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về việc công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại huyện Vị Xuyên

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn