Công văn số 468/SVHTTDL-QLVH ngày 29/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 468 SVHTTDL-QLVH ngày 29.4.2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch