Công văn số 507 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc chỉ đạo đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 507 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc chỉ đạo đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguồn:Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn