Công văn số 5768 ngày 07.9.2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V.v cho phép công dân ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 5768 ngày 07.9.2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V.v cho phép công dân ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn