Công văn số 6006/BYT-TT-KT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 6006 BYT-TT-KT ngày 26.7.2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19.