Công văn số 648 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đôn đốc thực hiện căng treo panô, áp phích, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc vệ sinh môi trường kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 648 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đôn đốc thực hiện căng  treo panô, áp phích, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc vệ sinh môi trường kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn