Công văn số 6956 ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 6956 ngày 15.10.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn