Công văn số 756 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai Công văn số 2479/UBND-VXNV ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 756 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai Công văn số 2479/UBND-VXNV ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn