Công văn số 760 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 760 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;