Công văn số 766/UBND-TNMT ngày 27/7/2016 về việc lấy ý kiến nhân dân thực hiện Điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020

 

Xem nội dung Công văn tại đây: CV 766.pdf