Công văn số 802 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kạn V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 802 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kạn V.v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR;

– Công văn số 3751 CV-BCĐ ngày 06.5.2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHAI BÁO Y TẾ – QR CODE

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn