Công văn số 821 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 194/TB-UBND và Thông báo số 199/TB-UBND của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 821 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 194 TB-UBND và Thông báo số 199 TB-UBND của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19

Nguyền:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn