Công văn số 826/UBND-VXNV ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 826 UBND-VXNV ngày 09.02.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08.02.2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19