CÔNG VĂN thực hiện Kết luận số 259/KL-TU ngày 16/10/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2315/UBND-KT thực hiện Kết luận số 259/KL-TU ngày 16/10/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn