CÔNG VĂN Thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 951/CV-TU Thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam 

 Nội dung tệp đính kèm :    Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

HD số 37 của Ban TGTU

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn