Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 134/TB-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh