CÔNG VĂN V/v bình chọn chương trình tham gia liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1394/UBND-VHTT V/v bình chọn chương trình tham gia liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn