CÔNG VĂN V/v cảnh báo các cuộc gọi mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông với mục đích lừa đảo 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1856/UBND-VHTT V/v cảnh báo các cuộc gọi mạo danh lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông với mục đích lừa đảo 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn