CÔNG VĂN V/v cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính Online 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2893/CAT-PA05 V/v cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính Online 

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn