CÔNG VĂN V/v chấn chỉnh, tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1412/UBND-LĐTBXH V/v chấn chỉnh, tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

(Có Công điện số 51/CĐ – TTg ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính
phủ kèm theo)

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn