CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1315/BCH-PCTT V/v chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh

Nguồn: UBND-BCĐ thành phố Bắc Kạn