CÔNG VĂN V/v chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 845 /CCTKV-NV V/v chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Nguồn:  Chi cục Thuế Khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới