Công văn V/v cung cấp thông tin sai sự thật để cung cấp giống cây trồng 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCông văn số 1521/UBND-KT V/v cung cấp thông tin sai sự thật để cung cấp giống cây trồng 

(gửi kèm theo văn bản số 2342/CAT-PA04 ngày 03/6/2024 của Công an tỉnh)

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn