Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công tác phòng, chống dịch Covid-19