CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1036/UBND-KT V/v đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

Nguồn: UBND thành phố