CÔNG VĂN V/v điều chỉnh thời gian biểu diễn hoạt động văn hóa tại ” Tuần văn hóa- Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 681/UBND-VHTT V/v điều chỉnh thời gian biểu diễn hoạt động văn hóa tại ” Tuần văn hóa- Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn