CÔNG VĂN V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng biên chế, HĐ111 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1714/UBND-NV V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng biên chế, HĐ111 năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn