CÔNG VĂN V/v Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 41/VHTT V/v Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Nguồn: Phòng VHTT thành phố