CÔNG VĂN V/v lấy thông tin liên hệ người thứ 2 bổ xung hợp đồng mua bán điện 

Xem nội dung chi tiết tại ĐâyCÔNG VĂN số 450/CV-ĐLTPBK-PKD V/v lấy thông tin liên hệ người thứ 2 bổ xung hợp đồng mua bán điện 

Nguồn: Điện lực thành phố Bắc Kạn