CÔNG VĂN V/v phổ biến chính sách thuế mới

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 848/CCTKV-NV Về việc phổ biến chính sách thuế mới

Nguồn: Chi cục Thuế Khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới