CÔNG VĂN V/v rà soát, phát triển ” Nghệ nhân nhân dân ” ” Nghệ nhân ưu tú ” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1577/UBND-VHTT V/v rà soát, phát triển ” Nghệ nhân nhân dân ” ” Nghệ nhân ưu tú ” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn