Công văn v/v tạm dừng triển khai tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2019