CÔNG VĂN V/v Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch thủy đậu trên địa bàn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 507/UBND-VP V/v Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch thủy đậu trên địa bàn

Nguồn: UBND thành phố