CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn hoạt động bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 812/SVHTTDL-QLTDTT V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn hoạt động bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn

Nguồn: SVHTTDL tỉnh Bắc Kạn