CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 3974/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn