CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 2196/UBND-KT V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu

Nguồn: UBND thành phố