CÔNG VĂN V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1860/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 

Công văn số 910/UBND-VP ngày 22/5/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống
đuối nước trẻ em 

Nguồn: UBND thành phố