CÔNG VĂN V/v Thông báo tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc để tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1245/UBND-LĐTBXH V/v Thông báo tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc để tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

CV ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO – DTMN

BIỂU DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN NĂM 2023

Nguồn: UBND thành phố