CÔNG VĂN V/v Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1854/UBND-VXNV Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc- xtan năm 2023

396-TB-BGDDT-Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023

 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn