CÔNG VĂN V/v thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2241/UBND-KT V/v thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025 

Nguồn: UBND thành phố