CÔNG VĂN V/v thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1590/UBND-LĐTBXH V/v thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

Ngoài: UBND thành phố Bắc Kạn