CÔNG VĂN V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 294/UBND-TTr V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn