CÔNG VĂN V/v thực hiện kế hoạch số 383/KH-UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1715/UBND-TP V/v thực hiện kế hoạch số 383/KH-UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn