CÔNG VĂN V/v thực hiện không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại Trụ sở KBNN

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1209/UBND-KHTC V/v thực hiện không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại Trụ sở KBNN

Nguồn: UBND thành phố