CÔNG VĂN V/v thực hiện Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1384/UBND-KT V/v thực hiện Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ

  (Gửi kèm Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ) 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn