CÔNG VĂN V/v thực hiện quy định về nộp xuất bản phẩm lưu chuyển 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2162/UBND-VHTT V/v thực hiện quy định về nộp xuất bản phẩm lưu chuyển 

Nội dung tệp đính kèm : Tờ khai nộp lưu chuyển

Nguồn: UBND thành phố