CÔNG VĂN V/v thực hiện Thông báo số 145/TB-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1820/UBND-KT V/v thực hiện Thông báo số 145/TB-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh

145. KL HOI NGHI BAN CAC GIAI PHAP PHONG, CHONG DICH BENH DONG VAT 25.6

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn