CÔNG VĂN V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án ” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trong ngành giáo dục trên địa bàn Thành phố

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 163/CV-VHTT V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án ” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trong ngành giáo dục trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch sồ 604/UBND  ngày 13/9/2023 

Nguồn: Phòng Văn hóa và thông tin thành phố